Gründung

1. Januar 1989Geschichte

Gründung der KJ Tech Services in Alsbach.

1. Januar 1989Geschichte

KJ Tech Services在阿斯巴赫成立。

1. Januar 1989Geschichte

Oprichting van KJ Tech Services in Alsbach.

1. Januar 1989Geschichte

Foundation of KJ Tech Services in Alsbach, Germany.

1. Januar 1989Geschichte

アルスバッハにKJ Tech サービスを創立